Släng IT- och byggavfall separat

När det är dags för ditt företag att renovera kontoret och samtidigt byta ut alla IT-produkter är det viktigt att tänka på miljön. Alla komponenter bör inte slängas i samma container då det är olagligt samt skadligt ur miljösynpunkt. Genom en god sortering kan du säkerställa att företaget strävar efter en bra hållbarhetsprofil samtidigt som du gör en stor insats för samhället.

För att enkelt kunna sortera gamla IT-produkter och byggavfall separat kan du hyra container från Sortera. Du kan enkelt ställa ut byggsäcken från Sortera på tomten och sedan fylla den med byggskräp. Dina IT-produkter kan du lägga i separata kärl. När byggsäcken är full kan du knyta ihop den med snöret som är fastsatt på säcken och ringa till Sortera som transporterar bort säcken inom 24 timmar.

Viktigt att separera avfall

Från den 1 augusti 2020 är det lag på att du måste sortera ut byggavfall som uppkommer när du renoverar eller bygger nytt. På grund av de nya skärpta lagkraven behöver sorteringen ske direkt på byggplatsen. Detta är nödvändigt att utföra oavsett om du genomför renovering som privatperson eller inom en verksamhet. De skärpta kraven har införts för att höja resurshushållningen och målet är att avfallet ska främja materialåtervinning och återanvändning.

När du sorterar ut avfallet kan materialet användas till nya produkter. Både EU och Sverige prioriterar nu en bättre avfallshantering där största möjliga mängd energi och material ska återvinnas. Du bör därför inte slänga allt tillsammans i samma kärl, då detta omöjliggör en korrekt återvinning.

Skilj ut bygg-och rivningsavfall

Avfallsdirektivet visar på vilka bestämmelser som gäller när du renoverar. Vissa avfallsslag ska sorteras ut vid renoveringen och förvaras skilt från övrigt avfall. På detta sätt kommer vi högre upp i avfallshierarkin och förberedelserna för materialåtervinning ökar. Dessa utsorteringskrav gör det möjligt för oss att skapa cirkulära flöden inom rivnings- och byggverksamheter. Kraven på utsortering gäller vid källan, och det finns även nya krav på att avfall ska hanteras så att resurshushållning maximeras. Samtidigt behöver vi minska på alla skadeverkningar på miljön och befolkningens hälsa. Den som har producerat rivnings- och byggavfall måste också lämna in avfallet till en avfallsbehandlingsanläggning.

Scroll to top